BAN GIM HIỆU TRƯỜNG THPT THỊ X NGHĨA LỘ
     
 
 
 
 
 
  PH HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN ANH TUẤN  
 
 
Điện thoại:
0293.870.171
0988.182.141
 
   
   
  Email:
C3Nghialo@yenbai.edu.vn
NATuan.c3nl@yenbai.edu.vn
 
   
   
  TĐCM: ĐHSP Ton  
   
   
 
 
  PH HIỆU TRƯỞNG: BI THỊ VN  
 
 
Điện thoại:
0985.293.718
 
   
   
  Email:
BTVan.c3nl@yenbai.edu.vn
 
   
   
  TĐCM: ĐHSP Địa  
   
   
 
 
 
  PH HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN ĐỨC CẢNH  
 
 
Điện thoại:
0915.139.210
 
   
   
  Email:
NDCanh.c3nl@yenbai.edu.vn
 
   
   
  TĐCM: ĐHSP Văn  
   
   
 
 
 
Left Arrow: Trang chủ