THỜI KHÓA BIỂU KỲ II - THỰC HIỆN TỪ NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2014
                                             
THỨ TIẾT 12A1 12A2 12A3 12A4 12B1 12B2 12B3 11A1 11A2 11A3 11B1 11B2 11B3 11C 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10B1 10B2 10B3 10B4
2 1 CC Trà CC MAnh CC B́nh CC Nguyệt CC THằng CC Lan CC Dung CC Hoa CC Chiến CC Hiền CC THương CC Ngọc CC Sơn CC Hường CC Hằng CC Nga CC Thủy CC Hồng CC Nghệ CC Nhung CC HHoa CC PHương CC VHương
2 Toán Nguyệt GD Ngọc Tin Quân Anh Chỉnh MAnh QP Phong Cam Địa Nga TD Huyền Toán Hiền Văn THương Hóa Hạnh Toán Sơn Toán Điệp Toán Hằng Sinh TVân Toán Hoa Toán Hồng QP ĐSơn Văn Dung TCA Thu Sinh Trang GD VHương
3 QP Phong Văn Cảnh Toán Hiền Toán Nguyệt Tin Quân Toán Hồng Văn Dung Toán Hoa Anh Hường Anh Chỉnh TD Huyền Chiến Sử NTuấn GD THằng Sinh TVân QP ĐSơn Anh Tuyết Sinh Mai GD ĐVân Anh Nhung Văn Khang Toán Điệp Anh Thu
4 Sinh Trang Sử THằng Anh Chỉnh Hóa Hạnh CN Hạt Văn Dung Toán Điệp QP Phong Chiến Hóa Trà Toán Hằng Anh Nhung TD Huyền TCV Cảnh CN Mai Anh Tuyết Tin NQuân TCA Hường Toán Nghệ TCS HHoa Văn Khang QP ĐSơn Cam
5 Chiến MAnh B́nh CN Hạt Anh Tuyết Tin Quân Anh Thu Anh Nhung Hóa Trà GD Ngọc Anh Chỉnh Toán Sơn TCH Hạnh Sinh TVân GD ĐVân Địa Nga Văn Khang Tin PHương Thủy Sinh Trang Tin NQuân Cam Sinh Mai
3 1 Tin Quân Địa Lan Sử THằng Văn ĐVân Anh Tuyết GD Ngọc Sinh TVân Tin NQuân Anh Hường Hóa Trà Thủy CN PHạnh Chiến Văn LAnh Sử HHoa Toán Hằng Hóa THà Sử NTuấn Địa Nga Toán Nguyệt Toán Sơn Văn Khang TCA Thu
2 Toán Nguyệt Hóa Trà QP Phong Văn ĐVân MAnh TCL B́nh GD Ngọc Anh Nhung Chiến Anh Chỉnh CN PHạnh TCĐ Lan Hóa Hạnh Văn LAnh Toán Hằng TD Nghĩa Anh Tuyết QP ĐSơn Thủy Sử HHoa Anh Thu Văn Khang Sử NTuấn
3 TD Nghĩa Tin Quân Địa THạnh Toán Nguyệt TD ĐSơn Hóa Vân QP Phong Cam Địa Nga Toán Hiền Tin NQuân TCT Sơn Văn Cảnh Thủy TCT Hằng Sử HHoa Sinh TVân Toán Hồng TCA Chỉnh MAnh Địa Lan Toán Điệp Văn VHương
4 CN Hạt Toán Hiền TD Nghĩa TD ĐSơn TCT Hồng Sinh TVân Văn Dung Hóa Trà Hóa THà Văn VHương Anh Chỉnh QP Phong Toán Sơn Hóa Hạnh B́nh Hóa Vân Thủy Anh Hường Sử NTuấn Anh Nhung Tin NQuân Cam Toán Điệp
5 Anh Thu Anh Tuyết Toán Hiền Hóa Hạnh Sinh TVân Toán Hồng Văn Dung CN Hạt Tin NQuân Văn VHương GD Ngọc Văn Cảnh Anh Nhung Anh Hường Hóa Vân B́nh Sử NTuấn GD ĐVân Văn Khang Hóa THà CN PHạnh Anh Chỉnh Cam
4 1 Chiến Văn Cảnh Văn ĐVân Tin NQuân Hóa Vân Văn Dung Cam Toán Hoa Toán Nghệ Sử THằng TCV THương Sinh TVân Tin Quân Toán Điệp Toán Hằng Anh Tuyết Hóa THà Sử NTuấn Văn Khang Toán Nguyệt Toán Sơn Anh Chỉnh Địa Lan
2 TD Nghĩa Văn Cảnh Văn ĐVân Toán Nguyệt TD ĐSơn Văn Dung TCĐ Lan Sử THằng Sinh Trang Chiến Hóa Hạnh Tin Quân Toán Sơn Địa THạnh B́nh Tin NQuân TCT Hoa CN Mai Văn Khang TD Huyền Sử HHoa CN PHạnh Toán Điệp
3 Toán Nguyệt TD Nghĩa Toán Hiền Sinh Trang GD Ngọc TCĐ Lan Toán Điệp Văn THương Chiến Văn VHương TCH Vân Địa THạnh TCV Cảnh TD Huyền QP ĐSơn Toán Hằng CN Mai Hóa Hạnh Anh Hường Sử HHoa Anh Thu Sử NTuấn Tin NQuân
4 Sử HHoa Sinh Trang Anh Chỉnh Văn ĐVân Văn LAnh Tin Quân TD ĐSơn Văn THương GD Ngọc Toán Hiền Sinh TVân Toán Sơn Địa THạnh CN PHạnh Anh Tuyết B́nh Toán Hoa Anh Hường TD Minh CN Mai TCĐ BVân Tin PHương TD Nghĩa
5 Sinh Trang Toán Hiền B́nh Anh Chỉnh Văn LAnh Cam TCV VHương                 Chiến     Anh Hường Tin NQuân Sinh TVân Anh Tuyết Sinh Mai Hóa Hạnh Tin PHương Hóa THà TCĐ BVân CN PHạnh
5 1 Hóa Trà Tin Quân Anh Chỉnh GD Ngọc Văn LAnh Địa Lan Hóa Vân Toán Hoa Văn ĐVân CN Hạt Văn THương Hóa Hạnh Chiến Sinh TVân Toán Hằng B́nh Thủy Toán Hồng Toán Nghệ Địa THạnh Cam Văn Khang Văn VHương
2 Chiến Hóa Trà B́nh TD ĐSơn Tin Quân Toán Hồng CN Hạt TD Huyền Toán Nghệ Sinh Trang Văn THương Sinh TVân QP Phong Hóa Hạnh Anh Tuyết GD ĐVân Toán Hoa Thủy CN Mai MAnh Sử HHoa Địa Lan Văn VHương
3 Địa Nga MAnh CN Hạt Sử HHoa Toán Hồng TD ĐSơn Tin Quân Sinh Trang Hóa THà Toán Hiền TCT Sơn TCH Vân Anh Nhung QP Phong Địa THạnh Toán Hằng TD Nghĩa Hóa Hạnh Sinh Mai Tin PHương Văn Khang Sử NTuấn CN PHạnh
4 Văn LAnh TD Nghĩa GD Ngọc MAnh Anh Tuyết Cam TCL B́nh Hóa Trà CN Hạt QP Phong Toán Hằng Sử NTuấn CN PHạnh Anh Hường Hóa Vân Sử HHoa Địa THạnh Văn Khang Tin PHương CN Mai Toán Sơn TCA Chỉnh QP ĐSơn
5 Văn LAnh Toán Hiền Sinh Trang Anh Chỉnh TCĐ Nga Anh Tuyết Địa THạnh Cam TCT Nghệ Chiến Hóa Hạnh GD Ngọc Sinh TVân TCT Sơn B́nh CN Mai GD ĐVân Văn Khang Anh Hường TCA Nhung Hóa THà GD VHương Sử NTuấn
6 1 Văn LAnh MAnh Tin Quân Toán Nguyệt Địa Nga Địa Lan Anh Thu Hóa Trà Sử THằng Tin PHương CN PHạnh TCV Cảnh Hóa Hạnh Sử NTuấn Anh Tuyết Văn THương Thủy Văn Khang CN Mai Hóa THà Cam Anh Chỉnh Toán Điệp
2 TCT Nguyệt Địa Lan Hóa Trà QP Phong Hóa Vân TD ĐSơn Tin Quân Cam Toán Nghệ TD Huyền Sử THằng Anh Nhung TCĐ THạnh Văn LAnh CN Mai Văn THương Sử NTuấn Thủy Hóa Hạnh TCV Dung Sinh Trang TCL MAnh Anh Thu
3 Tin Quân Sinh Trang TCT Nghệ Địa THạnh QP Phong TCT Hồng Toán Điệp Văn THương Văn ĐVân Hóa Trà TCĐ Lan CN PHạnh Anh Nhung TCH Hạnh Tin NQuân CN Mai Toán Hoa Địa Nga Thủy QP ĐSơn TD Minh TCT Tuấn Hóa Vân
4 Địa Nga TCT Nghệ Địa THạnh Sinh Trang Sử THằng Anh Tuyết TD ĐSơn CN Hạt Văn ĐVân Anh Chỉnh QP Phong TD Huyền Văn Cảnh CN PHạnh Văn Dung TCT Hoa Văn Khang Tin PHương Sử NTuấn TCT Tuấn Anh Thu Hóa THà TCL MAnh
5 Anh Thu Anh Tuyết Văn ĐVân MAnh Toán Hồng Hóa Vân Địa THạnh Toán Hoa Sinh Trang CN Hạt Anh Chỉnh     Văn Cảnh     Văn Dung Tin NQuân Văn Khang CN Mai Toán Nghệ Anh Nhung TCT Tuấn Tin PHương TCĐ BVân
7 1 GD Ngọc Anh Tuyết Sinh Trang Địa THạnh TCL B́nh TCV LAnh Anh Thu TCT Hoa CN Hạt Chiến Toán Hằng Toán Sơn Sinh TVân Toán Điệp Sử HHoa Hóa Vân Tin NQuân Anh Hường Sinh Mai Toán Nguyệt TCL MAnh Hóa THà TCT Luận
2 Anh Thu CN Hạt TD Nghĩa MAnh TCV LAnh Anh Tuyết TCT Điệp Sinh Trang Anh Hường Địa Nga Thủy Văn Cảnh GD Ngọc TCĐ THạnh Sinh TVân Toán Hằng CN Mai TD Minh Toán Nghệ Văn Dung QP ĐSơn CN PHạnh Hóa Vân
3 Hóa Trà QP Phong Toán Hiền Tin NQuân Địa Nga Sử THằng Hóa Vân Anh Nhung Toán Nghệ Sinh Trang Sinh TVân Văn Cảnh CN PHạnh Thủy TD Nghĩa Anh Tuyết QP ĐSơn Toán Hồng Tin PHương Văn Dung GD VHương Toán Điệp Anh Thu
4 Toán Nguyệt Toán Hiền Hóa Trà TCT Nghệ Toán Hồng CN Hạt Sử THằng GD Ngọc QP Phong TCT Hoa Địa Nga Anh Nhung TCT Sơn Tin PHương Văn Dung Văn THương Sinh TVân Thủy Anh Hường GD VHương CN PHạnh TD Nghĩa Tin NQuân
5 SH Trà SH MAnh SH B́nh SH Nguyệt SH THằng SH Lan SH Dung SH Hoa SH Chiến SH Hiền SH THương SH Ngọc SH Sơn SH Hường SH Hằng SH Nga SH Thủy SH Hồng SH Nghệ SH Nhung SH HHoa SH PHương SH VHương